PRIVACY VERKLARING

 Schoen en Sleutelservice

Bilgaard

Schoen en Sleutelservice Bilgaard gevestigd en kantoorhoudende te Leeuwarden (8918HT ) aan de

Bilgaardpassage 85, hierna te noemen “Schoen en Sleutelservice Bilgaard” hecht veel waarde aan een

verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar bezoekers. Schoen en Sleutelservice

Bilgaard verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de

Wet bescherming persoonsgegevens en de A lgemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent

stelt. In deze Privacy Verklaring informeert Schoen en Sleutelservice Bilgaard u over de manier waarop

Schoen en Sleutelservice Bilgaard uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen

in verzet kunt. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door Schoen en

Sleutelservice Bilgaard worden aangeboden op www.gmkp.online.

Artikel 1 Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de

verwerking daarvan

1. Persoonlijk

Schoen en Sleutelservice Bilgaard gebruikt gegevens om u een zo persoonlijk mogelijke

winkelervaring te bieden. Schoen en Sleutelservice Bilgaard past wat u op www.gmkp.online ziet aan

op uw interesses. Schoen en Sleutelservice Bilgaard gebruikt daarvoor bijvoorbeeld gegevens van

eerdere bestellingen, uw IP-adres en cookies. Over cookies kun u hier meer lezen.

2. Bestelling

Voor uw bestelling heeft Schoen en Sleutelservice Bilgaard uw naam, e-mailadres, adres(sen),

betaalgegevens en soms ook uw telefoonnummer nodig. Daarmee kunnen we uw bestelling

bezorgen en uw op de hoogte houden over uw bestelling. Schoen en Sleutelservice Bilgaard

verstrekt deze gegevens ook aan anderen als dat nodig is voor een bestelling, bijvoorbeeld aan

bezorgdiensten en ons distributiecentrum.

A ls u op www.gmkp.online bij een externe verkoper bestelt, geeft Schoen en Sleutelservice Bilgaard

uw gegevens aan deze verkoper. We eisen van onze externe verkopers dat ze net zo zorgvuldig met

uw gegevens omgaan als Schoen en Sleutelservice Bilgaard dat doet.

3. Klantenservice

U kunt chatten & e-mailen met onze klantenservice. Om u snel te kunnen helpen bij vragen, maken

we gebruik van uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 en maken we aantekeningen die we

bewaren. Schoen en Sleutelservice Bilgaard registreert gegevens over het telefoongesprek en

bewaart chats. voor analyses en verbetering van onze diensten. Soms maakt Schoen en

Sleutelservice Bilgaard gebruik van een andere partij voor het geven van antwoord op uw vragen. Die

kan daarvoor uw gegevens gebruiken.

4. Verbetering van diensten Schoen en Sleutelservice Bilgaard

Schoen en Sleutelservice Bilgaard kan uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 gebruiken om u

te vragen mee te doen aan een vrijblijvend klant- of marktonderzoek. A ls derden dat onderzoek

voor Schoen en Sleutelservice Bilgaard uitvoeren, geeft Schoen en Sleutelservice Bilgaard uw emailadres

aan die derde om dat onderzoek uit te voeren.

Artikel 2 Doorgifte aan derden

1. Schoen en Sleutelservice Bilgaard geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij:

a) De doorgifte geschiedt aan een door Schoen en Sleutelservice Bilgaard voor de in deze Privacy

Verklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden Schoen en

Sleutelservice Bilgaard een overeenkomst heeft gesloten waarin is bepaald hoe deze

Samenwerkingspartner op een verantwoorde wijze omgaat met uw persoonsgegevens;

b) Schoen en Sleutelservice Bilgaard op grond van een wettelijke plicht gehouden is

persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Artikel 3 Beveiliging van gegevens

1. Schoen en Sleutelservice Bilgaard maakt - voor zover dat van haar verlangd mag worden - gebruik

van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te

zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig

gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die Schoen en Sleutelservice Bilgaard

ontvangt.

Artikel 4 Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens

1. U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken. Ook kunt u een

verzoek doen om uw gegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar

gmkponlin@gmkp.online of gebruik maken van de de-autorisatie mogelijkheid in uw account. A ls u

ervoor kiest om uw persoonsgegevens te verwijderen, kunt u geen gebruik meer maken van de

website, omdat de verwerking van uw persoonsgegevens essentieel is voor de werking van het

website.

Artikel 5 Cookies

1. Het is mogelijk dat Schoen en Sleutelservice Bilgaard tijdens een lopende sessie gebruik maakt van

first party session cookies. Deze cookies zijn in beginsel functioneel van aard. Om alle cookies te

weigeren of om te worden geïnformeerd iedere keer dat uw computer een cookie ontvangt kunnen

bij de “help”-functie op de werkbalk van de browser van uw computer de instellingen van uw

computer worden gewijzigd. Sommige functies op www.gmkp.online werken mogelijk niet meer

indien uw computer geen cookies kan ontvangen.

Artikel 6 Aansprakelijkheid Schoen en Sleutelservice Bilgaard

1. Schoen en Sleutelservice Bilgaard heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden

van uw persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens

die Schoen en Sleutelservice Bilgaard verwerkt ten behoeve van www.gmkp.online. Schoen en

Sleutelservice Bilgaard accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de

werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

Artikel 7 Bewaartermijn

1. Schoen en Sleutelservice Bilgaard bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 12

maanden na uw laatste bezoek aan www.gmkp.online, tenzij Schoen en Sleutelservice Bilgaard op

grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Artikel 8 Wijziging Privacy Verklaring

1. Schoen en Sleutelservice Bilgaard behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te

passen. Elke aanpassing zal via www.gmkp.online bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen

gebruik te maken van www.gmkp.online gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde Privacy

Verklaring. Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina en www.gmkp.online in de gaten. De

huidige Privacy Verklaring is bijgewerkt op 30-05-2018.